KIDS & ADULTS

Zwroty i Reklamacje

Reklamacje

1. Reklamacje należy przesyłać na adres:

Kids&Adults

Ul.Hoża 7/8

00-528 Warszawa 

2. W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

3. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania:

- Doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy towar lub

- Zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni. 

4. W celu złożenia reklamacji klient zobowiązany jest do pobrania

Pobierz formularz

i wypełnienia druku reklamacji i dołączenia go do reklamowanego towaru.

Zwroty

1. Zwroty należy przesyłać na adres:

Kids&Adults 

Ul.Hoża 7/8

00-528 Warszawa 

2. Klient, będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy.

3. W celu odstąpienia od umowy należy pobrać Pobierz formularz

i wypełnić druk zwrotu i dołączyć go do zwracanego towaru na podany adres korespondencyjny.

4. W razie odstąpienia od umowy, zostaje ona uznana za nieważną, a klient zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres sklepu www.kidsadults.com.

5. Klient zobowiązany jest do podania numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności za poniesione koszty dostawy wraz z ceną za towar.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadku zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.