KIDS & ADULTS

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności serwisu Kids & Adults

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresami kidsadults.com.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest marka Kids & Adults Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa

NIP: 524-249-51-43

, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402.: "operatorem serwisu Kids & Adults".

I. Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane w sklepie Kids & Adults są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do transakcji zawieranej za pośrednictwem serwisu Kids & Adults.

II. Zakres zbieranych danych osobowych.

Dane sprzedających. - Podczas rejestracji profilu sprzedającego w serwisie Kids & Adults użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy lub marki, adresu email, numeru telefonu, adresu strony w serwisie społecznościowym a w dalszych krokach rejestracji także numeru konta bankowego, numeru NIP oraz dokładnych danych adresowych.

Dane kupujących - Użytkownik, który dokonuje zakupu produktów oferowanych przez Sprzedających w serwisie Kids & Adults będzie zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres do wysyłki. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na założenie profilu w serwisie

Kids & Adults - operator będzie także przetwarzał historię zamówień złożonych przez kupującego.

Dane zbierane w sytuacji kontaktu telefonicznego lub email - W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego lub zwrotnego adresu email.

Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w serwisie Kids & Adults - Podczas wizyty w serwisie Kids & Adults system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin , geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu Kids & Adults w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Dane zapisywane przez serwer operatora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.

III. Cel zbierania danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia Kupującym i Sprzedającym przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży za pośrednictwem serwisu Kids & Adults.

Dane osobowe sprzedających są wykorzystywane także w celu promocji oferowanych przez nich produktów w serwisie Kids & Adults oraz w celu przeprowadzenia rozliczeń z operatorem serwisu Kids & Adults.

Dane kupujących, którzy zdecydowali się na założenie profilu w serwisie Kids & Adults są przetwarzane za ich zgodą, w celu uproszczenia procesu składania zamówień.

Adres email wpisany w formularzu zamówienia usługi/produktu będzie wykorzystany w celu wysyłki mailingu z ofertami promocyjnymi operatora serwisu, pod warunkiem że użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie.

Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z operatorem serwisu Kids & Adults będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny operatora serwisu Kids & Adults będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

IV. Udostępnianie danych osobowych.

Dane osobowe kupującego zbierane przez operatora serwisu Kids & Adults będą udostępniane sprzedającemu w celu umożliwienia finalizacji transakcji zawartej za pośrednictwem w/w serwisu.

Jeżeli kupujący wybierze przesyłkę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej – operator serwisu przekaże firmie kurierskiej dane obu stron transakcji w celu umożliwienia odbioru oraz dostawy produktu. Operator serwisu przekaże firmie kurierskiej następujące dane: imię i nazwisko nadawcy/odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez nadawcę/odbiorcę.

W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu operatora serwisu Kids & Adults podejmą działania windykacyjne.

Operator serwisu Kids & Adults pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

V. Kontakt

Operator serwisu Kids & Adults będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub listownie w sprawach związanych z realizacją transakcji kupna-sprzedaży zawieranych za pośrednictwem serwisu.

Użytkownikom będą przekazywane: potwierdzenia złożenia zamówienia, informacji o założonym zamówieniu, raporty z etapów realizacji zamówienia, rachunki a także informacje związane z przebiegiem procesu reklamacyjnego, jeżeli użytkownik przystąpił do takiego procesu. Informacje będą przekazywane pocztą elektroniczną oraz w przypadku zgody użytkownika krótkimi wiadomościami tekstowymi – sms.

Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, operator serwisu SHOWROOM będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. Zmiana danych.

Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do operatora serwisu Kids & Adults e-mailem na adres: hello@kidsadults.com lub samodzielnie dokonując zmiany w panelu użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do serwisu.

Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości email o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać operatorowi serwisu Kids & Adults e-mailem, faksem lub listem tradycyjnym. Rezygnacja będzie uwzględniona przez operatora serwisu Kids & Adults w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania.

VII. Pliki cookies.

Operator serwisu Kids & Adults wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu Kids & Adults. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu Kids & Adults nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

VIII. Zabezpieczenie danych.

Operator serwisu Kids & Adults dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Operator serwisu Kids & Adults zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora.

Operator serwisu zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerami: 017143/2012, 017145/2012, 017155/2012.

IX. Odpowiedzialność.

Operator serwisu Kids & Adults zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora serwisu Kids & Adults, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

W serwisie Kids & Adults znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu Kids & Adults nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

X. Dane podmiotu zbierającego dane.

Podmiotem zbierającym dane jest operator serwisu Kids & Adults z siedzibą przy ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa

NIP: 524-249-51-43

XI. Zmiany w polityce prywatności.

Operator serwisu Kids & Adults zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.kidsadults.com/strona/polityka-prywatnosci